GYROSCOPE TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัท จีโรสโคป เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท จีโรสโคป เทคโนโลยี จำกัด

GYROSCOPE TECHNOLOGY CO.,LTD., บริษัท จีโรสโคป เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ไจโร-สโคป เทคโนโลยี จำกัด (gyroscope Tech) เป็นบริษัทที่ได้รับการรองรับมาตรฐานคุณภาพจาก ISO 9002 ในการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องวัด และบริการการวัดค่าอุปกรณ์เครื่องวัด ซึ่งได้รับการรองรับในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ทางบริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการรับรองการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC Guide 17025 ของประเทศสิงคโปร์ (Singapore Accreditation Council-Singapore Laboratory Accreditation Scheme-SAC SINGLAS) ใช้ในการปฏิบัติงาน การวางระบบงาน  การทดสอบ การวัดค่า และระบบเทคโนโลยี่การวัด ระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็คทรอนิกส์ และระบบควบคุมอุปกรณ์เครื่องวัดที่มีมาตรฐาน

บริษัท จีโรสโคป เทคโนโลยี จำกัด

GYROSCOPE TECHNOLOGY CO.,LTD.

555/20 ถนนอ่อนนุช ต.ประเวศ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250

023286721-5
023286726

Contact: Gyroscope Technology Co.,Ltd.(ไจโร-สโคป เทคโนโลยี่)

Email: Info@gyroscopetech.com