เงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิก NanaSupplier.com

ทางคณะผู้จัดทำ nanasupplier.com ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กร และบริษัท ที่ให้ความไว้วางใจ ลงนำเสนอข้อมูลกับทาง nanasupplier.com รวมทั้งบุคคลทั่วไป ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง nanasupplier.com เพื่อให้เกิดมาตรฐานการให้บริการอย่างมีคุณภาพของสื่อกลางทางอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ผู้สมัครสมาชิกจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้บริการของ nanasupplier.com ดังนี้

1. nanasupplier.com เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ eCatalog ผ่านเว็บ และการให้บริการข่าวสารการประกาศจัดชื้อจัดจ้าง และ Re-Site มีรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ทั้งนี้ การนำเสนอข้อมูล หรือข้อความทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการให้บริการรวบรวม และแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการ เว็บไซต์นี้จึงเป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างบริษัทหนึ่ง สู่อีกบริษัทหนึ่ง และเจ้าของข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ เท่านั้น โดยทางคณะผู้จัดทำ ไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มา และ/หรือรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ได้

2. สมาชิก จะต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครใช้บริการอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงหาก ได้ตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิก ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ไม่ครบถ้วน และ/หรือไม่ ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ทาง nanasupplier.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิก ท่านนั้นโดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. สมาชิก ที่มีพฤติกรรมหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดตามข้อ 3.1 และ 3.2 nanasupplier.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อ 3.1 มีการร้องเรียนจากสมาชิกท่านอื่น และบุคคลทั่วไป ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ ว่ามีการโฆษณาชวนเชื่อในสินค้า และ/หรือบริการ ชี้นำในทางที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หมิ่นประมาท กล่าวร้าย ใช้คำหยาบคาย ยั่วยุให้โกรธ ลามกอนาจาร ขู่เข็ญ คุกคาม รังควาญ ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออับอาย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ข้อ 3.2 แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร แอบอ้างใช้ชื่อสถานประกอบการ ทั้งที่สมาชิกนั้นๆ ไม่ได้รับมอบหมาย หรือมีหน้าที่ มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสถานประกอบการนั้นๆ ในการสมัครเป็นสมาชิกแต่อย่างใด

4. สมาชิกผู้ประกอบการ จะได้รับสิทธิในการใช้บริการ e-Catalog, แจ้งข่าวสารการประกาศจัดชื้อจัดจ้าง, และ Re-Site ตามจำนวนและระยะเวลาในการใช้งาน ตามที่ได้ระบุไว้ในวันสมัครสมาชิกอย่างครบถ้วนภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ nanasupplier.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

5. nanasupplier.com ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สมาชิก และบุคคลทั่วไป ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ อันเนื่องมาจากความบกพร่อง หรือความผิดพลาดของสมาชิกเอง หรือจากบุคคลภายนอก

6. การสมัครเป็นสมาชิก จะได้รับชื่อสมาชิก (Username) และรหัสผ่าน (Password) และจะต้องทำการยืนยันตอบรับการลงทะเบียนสมัครสมาชิก พร้อมทั้งได้รับการตอบรับ จากทางคณะผู้จัดทำ nanasupplier.com จึงจะถือว่าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ ซึ่งสมาชิกฯ จะต้องระบุชื่อสมาชิก (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ถูกต้องทุกครั้งในการเข้าใช้บริการ

7. ทางคณะผู้จัดทำ nanasupplier.com ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราเชื่อมั่นว่านโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ส่งมอบให้ nanasupplier.com ทางอินเตอร์เน็ต จะได้รับความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของ nanasupplier.com ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของ nanasupplier.com ซึ่งเราจะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด เพื่อความปลอดภัยในข้อมูล ท่านควรปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆ ของเว็บไซต์ อย่างเคร่งครัด แต่ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูก จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทางคณะผู้จัดทำ nanasupplier.com ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

8. nanasupplier.com ยินดีให้บริการแก่สมาชิกทุกท่าน รวมทั้งบุคคลทั่วไป ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการด้วยความจริงใจ เพื่อให้ nanasupplier.com เป็นเว็บไซต์สื่อกลางทางอุตสาหกรรมระดับคุณภาพอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกทั้งมวล หาก nanasupplier.com พบว่าสมาชิกท่านใดมีพฤติกรรมอันอาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสมาชิกท่านอื่น หรือบุคคลอื่น nanasupplier.com จะดำเนินการเพิกถอนระบบบริการ และการบริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้สิทธิในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ก็ตามในทุกกรณีของ nanasupplier.com ให้ถือเป็นที่สุดผู้สมัครสมาชิก เข้าใจและยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นอย่างดีและยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ในทุกกรณี จึงได้ตกลงยืนยันการสมัครเป็นสมาชิก