Scilution Co.,Ltd.
บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด

บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด

Scilution Co.,Ltd., บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด

บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งในปี 2545 เป็นบริษัท ฯ ที่นำเข้า ผลิตในประเทศ และจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือทางด้าน วิทยาศาสตร์ รับออกแบบ ปรึกษาแก้ไขปัญหาในการใช้เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือ ในห้องแลป วิทยาศาสตร์ ทุกชนิด เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยหลักการทาง วิทยาศาสตร์

มีนโยบายในการจำหน่าย นำเสนอสินค้าที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ โดยเน้นสินค้าผลิตในประเทศไทย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้าน วิทยาศาสตร์ ในอนาคต หากท่านต้องการควบคุมคุณภาพสินค้า เพื่อการแข่งขัน บริษัทฯยินดีให้คำปรึกษา ออกแบบเครื่องมือวัดทางด้าน วิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมให้ท่านได้ใช้งานในราคาย่อมเยาว์ บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด ดำเนินงานธุรกิจ โดยเน้นรูปแบบที่เอื้ออำนวยกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งมีการดำเนินการให้ลูกค้าเป็นแบบ Design by Customer หรือแบบให้บริการตามความต้องการของลูกค้าที่จะสั่งผลิตตามแบบ จัดระบบการตั้งห้องปฎิบัติการ ให้กับลูกค้าภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งภาคเอกชน ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า ด้วยบุคลากรที่มีความรอบรู้ชำนาญการและประสบการณ์อันยาวนาน บริษัท ฯ มุ่งเน้นจัดหาเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินงานในธุรกิจกลุ่มต่างๆ ที่มีการนำเสนอสินค้าที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจโดยเน้นความเป็นผู้นำและชำนาญการในการจัดหาเครื่องมือที่เป็นระบบ ซึ่งรูปแบบที่นำเสนอต่อลูกค้าเป็นลักษณะหลากหลายดังนี้ - นำเสนอระบบแบบเสร็จสมบูรณ์ (Turnkey System) - ให้การดูแลระบบแบบครบวงจร รวมทั้ง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบการขายพร้อมการอบรมการใช้งานให้กับบุคลากร - ระบบการให้คำปรึกษาและออกแบบในการผลิตเครื่องมือตามความต้องการ - การเป็นผู้นำทางด้าน Research and Developing เกี่ยวกับเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์ โดยได้ผลิตเครื่องมือที่ได้จำหน่ายแล้ว ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ DiLigent “ดังนี้

--------------------------------------------------------------------------------

1 Magnetic Stirrer ST-1 (NEW ) 2 Magnetic Stirrer ST-EC  ( NEW ) 3 Magnetic Stirrer ST –900  
4 Magnetic stirrer ST-510  5 Magnetic Stirrer St-1200  

6 Water Bath WW14

7 Cooling Bath CB 20  8 OVEN size 600 lite  9 Datalogger CYTHREM-1
10 Leakage Testing  11 Dessicator Cabinet DE 57  12 Dessicator Cabinet DE 57A  


13 Ultrasonic Bath UL 20 14 Ultrasonic for Pipette Cleaning 15 Refregerator 3000 Liter Model REF 3000L
16 MAGNETIC STIRRER ST -1200N 17 Dessicator DE 325 LD 18 Magnetic Stirrer ST-500N
19 Stability Chamber  20 Leakage Tester Digital controller  21 Do Monitor with datalogger and Phone Alarm Dial
22 Dessicator Cabinet DE 90LA  23 LowTemp incubator LIB-125L   24 Temp Humid Chamber 23 C 50 % 125 L

บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด

Scilution Co.,Ltd.

164/199 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

02 964 8018
02 964 8019

Contact: ยอดชัย เอื้อวนาปักษา

Email: sales@scilution.com