หมวด

Calcium

1
Calcium
Calgonate-Calcium

Calgonate-Calcium

Calgonate

บริษัท พีเอสพี เทค จำกัด

Calgonate ? Gel เป็นสารแคลเซียม gluconate 2.5% เฉพาะที่ใช้ในการปฐมพยาบาลเพื่อตอบสนองต่อการสัมผัสกับไฮโดรฟลูออริกกรด (HF) หรือการสัมผัสกับร่างกาย แคลเซียมกลูโคสจะรวมกับกรดไฮโดรฟลูออริกเพื่อต่อต้านฟลูออไรด์ไอออนที่มีประสิทธิภาพ

chemical

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1