หมวด

Calcium Hydroxide

1
Calcium Hydroxide
สินค้าขายดี
ปูนขาว ( Calcium Hydroxide )

บริษัท โมวิก อินเตอร์เทรด (ภาคเหนือ) จำกัด

ปูนขาว ( Hydrated lime: Ca(OH)2) และปูนไลม์ไฮดรอลิก ซึ่งอยู่ในรูปลักษณะต่างๆ กันทั้งทางเคมีและกายภาพ ส่วนหินปูน ( Limestone) หมายถึง หินชั้น หรือหินตะกอน ที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เป็นส่วนใหญ่ เมื่อน าหินปูนมาเผาจะได้ ปูนสุกที่มีขนาดต่างๆ ขึ้นกับชนิดหินปูน เตาเผาที่ใช้ และวิธีปฏิบัติต่อจากการเผา เมื่อน าปูนสุกมาท า ปฏิกิริยากับน้ าจะได้ คัลเซียมไฮดรอกไซด์ ส่วนที่เป็นผงแห้งก็คือปูนขาวและส่วนที่เป็นสารแขวนลอยก็คือ0น้ าปูนไลม์ (Milkoflime)

calcium hydroxide: แคลเซียมไฮดรอกไซด์ปูนขาว

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1