Nixma Technology Co., Ltd.
บริษัท นิกซ์มา เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท นิกซ์มา เทคโนโลยี จำกัด

Nixma Technology Co., Ltd., บริษัท นิกซ์มา เทคโนโลยี จำกัด

Our company evolved from being a small local special-purpose machine builder into a group of companies, who develop and build capital equipment and industrial automation solutions for a variety of manufacturing industries worldwide.

From leak detection, rice packing, and quality control equipment to high precision tooling and equipment contract manufacturing are just a few examples of how we became a diversified technology group.

บริษัทเราก่อตั้งจากการให้บริการออกแบบ ผลิต และติดตั้งเครื่องจักร ตามความต้องการของผู้ประกอบการ จนพัฒนาศักยภาพขององค์กรขึ้นมาเป็นบริษัทที่ให้บริการโซลูชั่นงานออโตเมชั่น ในหลายรูปแบบอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก เราเริ่มต้นให้บริการในงานตรวจรั่วของชิ้นงาน, อุตสารหกรรมบรรจุภัณฑ์ข้าว, และอุปรกรค์ควบคุมระบบ และมีการพัฒนา การให้บริการในด้านการผลิตชิ้นงาน Precision และการผลิตชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้าในงาน พรีซีชั่นทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายโซลูชั่นที่ทางบริษัทของเราพร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโลยีและสายงานผลิตด้วยระบบออโตเมชั่นอีกด้วย

บริษัท นิกซ์มา เทคโนโลยี จำกัด

Nixma Technology Co., Ltd.

9/79 ม. 5 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

+6629022394
+6620922396

Contact: Nixma Technology