GENERAL TECHNOLOGY CO.,LTD
บริษัท เจเนรอล เทคโนโลยี จำกัด
080-628-3330 , 084-912-3388,084-910-0381

ติดต่อบริษัท

สินค้า
Slide rack,Roller rack,ชั้นวางแม่พิมพ์,ชั้นวางโมลด์

รหัสสินค้า: NANA-152280

Slide rack,Roller rack,ชั้นวางแม่พิมพ์,ชั้นวางโมลด์

หัวข้อ
ข้อความ
ชื่อ-สกุล
อีเมล
โทรศัพท์

บริษัท เจเนรอล เทคโนโลยี จำกัด

GENERAL TECHNOLOGY CO.,LTD

40/557 ม.2 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

080-628-3330 , 084-912-3388,084-910-0381
02-549-7813

Contact: Piratoon Sukjitt

Email: piratoon@yahoo.com