ดัชนีหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

Industrial Products Index

เครื่องเอกซเรย์

Machinery and Process Equipment/Machinery/X-Ray Machine