CKS Technology Ltd.,Part.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคเอส เทคโนโลยี
084-7849490 มณีรัตน์(หลิน)

ติดต่อบริษัท

หัวข้อ
ข้อความ
ชื่อ-สกุล
อีเมล
โทรศัพท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคเอส เทคโนโลยี

CKS Technology Ltd.,Part.

145/23 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

084-7849490 มณีรัตน์(หลิน)
038608814

Contact: มณีรัตน์ มั่นจิตร

Email: linlada.m@hotmail.com