Bangkok Wire Work Co., Ltd.
บริษัท กรุงเทพ ไวร์เวิร์ค จำกัด

บริษัท กรุงเทพ ไวร์เวิร์ค จำกัด

Bangkok Wire Work Co., Ltd., บริษัท กรุงเทพ ไวร์เวิร์ค จำกัด

โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย ตาข่าย ตะแกรง ตะแกรงอาร์ค ลวดหนาม ลวดชุบสังกะสี และวัสดุก่อสร้างของไทย ประสบการณ์กว่า 20 ปี

สินค้าแนะนำ

บริษัท กรุงเทพ ไวร์เวิร์ค จำกัด

Bangkok Wire Work Co., Ltd.

162 ถนนจรัสเมือง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330

02-219-4777
02-611-7576

Contact: ธนัท ศิริรัตนกูล