B.G.General Supply Ltd.,Part.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.จี.เจนเนอรัล ซัพพลาย ชลบุรี
084-4549658, 081-8759857

ติดต่อบริษัท

สินค้า
เทปกาว เทปโอพีพี

รหัสสินค้า: NANA-170588

เทปกาว เทปโอพีพี

หัวข้อ
ข้อความ
ชื่อ-สกุล
อีเมล
โทรศัพท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.จี.เจนเนอรัล ซัพพลาย ชลบุรี

B.G.General Supply Ltd.,Part.

57/65 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

084-4549658, 081-8759857
038-797074

Contact: ทวีศักดิ์ พูนสุวรรณ์

Email: bgsupply@hotmail.com