SYS Electric (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท เอสวายเอสอิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เอสวายเอสอิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด

SYS Electric (Thailand) Co.,Ltd., บริษัท เอสวายเอสอิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด

ขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า เคเบิ้ลไทร์ หางปลาย้ำสายไฟ สวิทซ์ ฯลฯ

บริษัท เอสวายเอสอิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด

SYS Electric (Thailand) Co.,Ltd.

445 หมู่ที่ 8 ต.บางปูใหม่ อ.เมือ่งสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

0897822339
02-0825295

Contact: อภิเชษ เฮงจู

Email: sale.syselectric@gmail.com