IKKI (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท อิกกิ (ประเทศไทย) จำกัด

หมวด

เครื่องตัดชิ้นงาน - Cutting Machine

1
Cutting Machine เครื่องตัดชิ้นงานทั้งแบบ Manual และ Automatic

บริษัท อิกกิ (ประเทศไทย) จำกัด

การแสดงข้อมูลในการตัดชิ้นงานจะแสดงผ่านหน้าจอ LCD ความเร็วรอบในการตัด 2100 r/min มีตัวป้อนชิ้นงาน ทำให้การตัดงานเร็วขึ้น ขนาดของชิ้นงานที่สามารถตัดได้สูงสุดคือ ?100mm x 200mm พร้อมแท้งค์น้ำ

cutting machineเครื่องตัดเครื่องตัดชิ้นงาน

รายละเอียด ติดต่อ

1

บริษัท อิกกิ (ประเทศไทย) จำกัด

IKKI (Thailand) Co.,Ltd.

700/67 อาคารรีเจ้นท์ศรีนครินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 4 อาคาร เอ ถ.ศรีนครินทร์ ต./แขวงสวนหลวง อ./เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250

02-722-7273^4
02-722-7275

Contact: Nutcha