Advanced R&D Technology Co., Ltd.
บริษัท แอดวานซ์ อาร์ แอนด์ ดี เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ อาร์ แอนด์ ดี เทคโนโลยี จำกัด

Advanced R&D Technology Co., Ltd., บริษัท แอดวานซ์ อาร์ แอนด์ ดี เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ อาร์ แอนด์ ดี เทคโนโลยี จำกัด
เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มกันของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีทางรังสีและวิศวกรรมนิวเคลียร์ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับ
งานวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดทางด้านรังสี  รวมทั้งให้คำ
ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษาและอุตสาหกรรม ให้แก่
สถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะ ภาคอุตสาห
กรรม ที่ต้องการยกระดับคุณภาพการผลิตและมีเทคโนโลยีเป็นของ
ตนเอง โดยแยกเป็นงานหลักๆได้แก่
* งานพัฒนา และจำหน่ายเครื่องมือวัดทางรังสี และจำหน่ายเครื่องมือวัดรังสีจากต่างประเทศ
* งานบริการออกแบบ สร้าง และซ่อมบำรุง "เครื่องมือวัดทางรังสี" เชิงอุตสาหกรรม
* งานบริการให้คำปรึกษา วางแผนความปลอดภัย แผนฉุกเฉิน ทางรังสี แบบครบวงจร
* งานบริการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม (NORM Survey)
* งานบริการปรับเทียบ เครื่องมือวัดรังสี (Calibration)
* งานบริการขออนุญาต นำเข้า -ส่งออก ครอบครอง ไปจนถึงการจัดการกากกัมมันตรังสี
* งานบริการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่เกี่ยวกับพื้นฐานความปลอดภัยทางรังสี

บริษัท แอดวานซ์ อาร์ แอนด์ ดี เทคโนโลยี จำกัด

Advanced R&D Technology Co., Ltd.

68/2 ซอยพหลโยธิน 26, ต.จอมพล อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

0868799923
022186780

Contact: อรรถพล เออาร์ดีที

Email: auttapon_ardt@hotmail.com